ReadyPlanet.com
Degree of abrasieness for some materials

อัตราการลึกกร่อนของวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ

สิ่งที่ทำให้สายพานลำเลียง สึกกร่อน  แบ่งได้ 4 ประเภท

1. สิ่งที่ทำให้สายพานลำเลียง สึกกร่อนน้อย (Moderately Abrasive)

- ปูนขาว ถ่านไม้ ธัญพืช ฟืน แป้ง
2. สิ่งที่ทำให้สายพานลำเลียง สึกกร่อนพอสมควร(Abrasive)

- ทราย  บอแรกซ์ แร่ธาตุ  ถ่านหิน กรวด  ซีเมนต์ หิน เกลือ

3. สิ่งที่ทำให้สายพานลำเลียง สึกกร่อนมาก (Highly Abrasive)

- ทรายคม แร่อลูมิเนียม กรวดคม หินปูน อิฐแข็ง ขี้โลหะ หินคม

4. สิ่งที่ทำให้สายพานลำเลียง สึกกร่อนมากที่สุด (Extremely Abrasive)

- หินบะซอลน์ เศษแก้ว ถ่านหินแคสวิทอไรต์ หินแกรนิต แร่เหล็ก หินโม่ ควอตซ์

 
ความรู้เรื่องสายพาน

ส่วนประกอบสายพาน
เกรดของสายพานลำเลียงและตารางเปรียบเทียบ
วิธีสั่งสายพาน/วิธีดูหมายเลขที่ประทับมากับสายพาน
การเลือกขนาดพูเลย์
ความแตกต่างระหว่างสายพานมีขอบ และไม่มีขอบ
ผ้า ep
ตารางแสดงค่าควางเร็วแล่นสายพานสูงสุด
หลักการในการตรวจเช็คสายพาน
การต่อหัวสายพานลำเลียง
ปัญหาและวิธีการแก้ใขสายพานลำเลียง