ReadyPlanet.com
วิธีสั่งสายพาน/วิธีดูหมายเลขที่ประทับมากับสายพาน


สั่งซื้อสายพานผ้าใบ (Fabric Belt) จะเขียน spec อย่างไร

EP 315/4 600x6.0x2.0x200m DIN-X

จากรูปข้างบน ถอดรหัสแปลเป็นภาษาง่าย ๆ ได้ดังนี้

      •  EP คือ ชนิดของผ้าใบรับแรงประกอบด้วย Polyester และ Nylon

      •  315/4 คือ ค่าแรงดึง (tensile strength) ที่สายพานสามารถรับได้ในที่นี้คือ 315 KN/m โดยมี EP ทั้งหมด 4 ชั้น ดังนั้น EP แต่ละชั้นจะช่วยกันรับแรงไปชั้นละ 78.75 (314.5) KN/m

      •  600 คือ ความกว้างของสายพานมีค่าเป็น mm

      •  6.0 คือ ความหนาของผิวยางด้านบน (top cover) มีค่าเป็น mm

      •  2.0 คือ ความหนาของผิวยางด้านล่าง (bottom cover) มีค่าเป็น mm

      •  200 m. คือ ความยาวของสายพานที่ต้องการสั่งเท่ากับ 200 m. (ปกติมีหน่วยเป็นเมตร)

      •  DIN-X คือ เกรดของผิวสายพาน ตามมาตราฐานของประเทศเยอรมัน

 


ตัวอย่างที่ตีตราบนสายพาน เช่น

18*2EP120 P A 011051


      •  18 คือ หน้ากว้างสายพาน

      •  2 คือ จำนวนชั้นผ้า

      •  EP120 คือ เกรดของผ้าใบ

      •  P คือ เกรดของยาง

      •  011051 คือ วัน/เดือน/ปี ที่ผลิตสายพาน
ความรู้เรื่องสายพาน

ส่วนประกอบสายพาน
เกรดของสายพานลำเลียงและตารางเปรียบเทียบ
Degree of abrasieness for some materials
การเลือกขนาดพูเลย์
ความแตกต่างระหว่างสายพานมีขอบ และไม่มีขอบ
ผ้า ep
ตารางแสดงค่าควางเร็วแล่นสายพานสูงสุด
หลักการในการตรวจเช็คสายพาน
การต่อหัวสายพานลำเลียง
ปัญหาและวิธีการแก้ใขสายพานลำเลียง